Dịch vụ

Thông Báo khác
28 11-2022
Chứng Chỉ Iso
28 11-2022
Thông báo kết quả sơ tuyển - gói thầu ICB/02 "Xây dựng nhà máy xử lý thải sinh hoạt và hàng rào nhà máy xử lý nước thải tại thị xã Thuận An"
22 03-2014

Thông báo kết quả sơ tuyển - gói thầu ICB/02 "Xây dựng nhà máy xử lý thải sinh hoạt và hàng rào nhà máy xử lý nước thải tại thị xã Thuận An"

Lời đầu tiên, Công ty Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (BIWASE) được đại diện bởi Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương (PMU) chân thành cảm ơn các Công ty đã quan tâm đến gói thầu ICB/02 “Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt và nhà rào nhà máy xử lý nước thải tại thị xã Thuận An” thuộc dự án nêu trên.