CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BIWASE)

47 năm
23 11-2022

47 năm

Hình thành và phát triển
760.000 m³/ngày đêm
23 11-2022

760.000 m³/ngày đêm

Công suất cấp nước 
100%
23 11-2022

100%

Phục vụ các đô thị trong tỉnh và trên 80 xã vùng ven đô thị
5%
23 11-2022

5%

Tỷ lệ thất thoát nước
997.000 m³/ngày đêm
23 11-2022

997.000 m³/ngày đêm

Tổng công suất tối đa
17
23 11-2022

17

Chi nhánh
6
23 11-2022

6

Phòng ban
2
23 11-2022

2

Trung tâm trực thuộc