STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 05 - 04 - 2022 Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 6 thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2022
2 17 - 03 - 2021 Công bố đường Link Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ sửa đổi
3 17 - 03 - 2021 Điều lệ sửa đổi lần 5
4 26 - 11 - 2020 Điều lệ sửa đổi lần 4
5 18 - 03 - 2019 Điều lệ Biwase_ sửa đổi bổ sung lần 3
6 18 - 03 - 2019 Qui chế quản trị nội bộ công ty biwase _ sửa đổi lần thứ nhất
7 13 - 03 - 2019 Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung
8 04 - 04 - 2018 Điều lệ sửa đổi lần 2 và Qui chế quản trị nội bộ Công ty
9 13 - 06 - 2017 Điều lệ công ty Cổ Phần Nước - Môi Trường Bình Dương sửa đổi lần 1
10 28 - 02 - 2017 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương