STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 20 - 03 - 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ( chỉnh sửa, bổ sung lần 1)
2 09 - 03 - 2023 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3 08 - 02 - 2023 Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
4 06 - 01 - 2023 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022 và ĐHCĐ thường niên năm 2023
5 01 - 04 - 2022 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
6 29 - 03 - 2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( hoàn chỉnh)
7 21 - 03 - 2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( lần 3)
8 09 - 03 - 2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 2)
9 08 - 03 - 2022 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 1)
10 07 - 03 - 2022 TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022