STT Ngày tháng Tài liệu báo cáo Đính kèm
1 09 - 03 - 2023 Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát của bà Tăng Tố Vân
2 23 - 05 - 2022 Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 giữa Biwase và hãng kiểm toán AASC
3 06 - 05 - 2022 Thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17
4 14 - 04 - 2022 Báo cáo kết quả mua cổ phần Cty cấp nước Cần Thơ (CTW) và Cty cấp nước Cần Thơ 2 và trở thành công ty liên kết của BIwase
5 09 - 03 - 2022 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
6 01 - 11 - 2021 Cập nhật thông tin nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh Biwase lần thứ 16
7 05 - 07 - 2021 Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiep Biwase thay đổi lần thứ 15_ thay đổi vốn điều lệ
8 05 - 07 - 2021 Quyết định thay đổi niêm yết
9 15 - 06 - 2021 Hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021 giữa hãng kiểm toán AASC và Biwase
10 17 - 05 - 2021 Báo cáo kết quả phát hành ESOP năm 2021