Trang Chủ       Tin tức   -   Văn bản pháp luật - Môi trường


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước - QCVN 50:2013/BTNMT

QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên soạn, được xây dựng dựa trên QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng...
Ngày đăng: 23/12/2013 Xem chi tiết

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - TT 32/2013/BTNMT

Ngày đăng: 23/12/2013 Xem chi tiết

Danh mục văn bản pháp lý về môi trường

Ngày đăng: 23/12/2013 Xem chi tiết

Page 1 in 1

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE