Trang Chủ       Tin tức   -   Văn bản pháp luật - Môi trường

Danh mục văn bản pháp lý về môi trường

Ngày đăng: 23/12/2013

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

1

Nghị quyết của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nghị quyết số 41 NQ/TW

2

Quyết định Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước                        

Quyết định số 34/2005/QĐ TTg                                                                 

3

Chỉ thị Về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg

4

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập

Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg

5

Chỉ thị của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ chính trị (Khóa IX) "Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Chỉ thị số 29-CT/TW

6

Nghị quyết Về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Nghị quyết số 27/NQ-CP

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg

8

Luật Bảo vệ môi trường

Luật số 52/2005/QH11

9

Nghị định Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP

10

Nghị định Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo về môi trường

Nghị định số 80/2006/NĐ-CP

11

Thông tư Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT

12

Quyết định Ban hành quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT

13

Nghị định Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

Nghị định số 140/2006/NĐ-CP

14

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

Thông tư số 06/2007/TT-BKH

15

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định số 04/2007/NĐ-CP

16

Thông tư liên tịch Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

17

Nghị định Về quản lý chất thải rắn

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP

18

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Nghị định số 77/2007/NĐ-CP

19

Nghị định Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP

20

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT

21

Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Nghị định số 159/2007/NĐ-CP

22

Nghị định Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP

23

Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP

24

Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lênh xử lý vi phạm hành chính

Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12

25

Quyết định Về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích

Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg

26

Nghị định Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định số 63/2008/NĐ-CP

27

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008

Nghị định số 128/2008/NĐ-CP

28

Nghị định Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Nghị định số 04/2009/NĐ-Cp

29

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT

30

Quyết định Về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg

31

Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12

32

Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Nghị định số 35/2009/NĐ-Cp

33

Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

Nghị định số 40/2009/NĐ-CP

34

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)

Văn bản chi tiết

35

Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tần Ôzôn được điều chỉnh và sửa đổi

Văn bản chi tiết

36

Công ước khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp quốc 1992 (Việt Nam tham gia ngày 16/11/1994)

Văn bản chi tiết

37

Công ước về đa dạng sinh học, 1992 (Việt Nam tham gia ký kết ngày 16/11/1994)

Văn bản chi tiết

38

Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển quan biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng

Văn bản chi tiết

Nguồn: Tuyển tập “Những Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường – Hỏi đáp và các văn bản pháp luật mới nhất” của Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 2010. * Đề nghị nhấp chuột vào phần số hiệu để xem toàn văn nội dung văn bản

* Đề nghị nhấp chuột vào phần số hiệu để xem toàn văn nội dung văn bản

Bạn vui lòng ghi rõ nguồn http://www.biwase.com.vn khi sử dụng thông tin từ website này.

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - TT 32/2013/BTNMT

Ngày đăng: 23/12/2013 Xem chi tiết

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước - QCVN 50:2013/BTNMT

QCVN 50:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình xử lý nước biên soạn, được xây dựng dựa trên QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...

Ngày đăng: 23/12/2013 Xem chi tiết

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE