Trang chủ     Thông Báo   Nội dung thông báo


Thư mời quan tâm (Dịch vụ tư vấn): Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị - Tiểu dự án Bình Dương (Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An) Khoản Tín dụng Số 5817-VN và Khoản vay Số 8621-VN


28/08/2018

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Tên dự án: Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị - Tiểu dự án Bình Dương (Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An)
Khoản Tín dụng Số 5817-VN và Khoản vay Số 8621-VN

Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải
Ký hiệu gói thầu: BDAF-12

Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị - Tiểu dự án Bình Dương (Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An), và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho dịch vụ tư vấn nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải (Dịch vụ).

Ban quản lý dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

Đối với đơn vị tư vấn:

-    Là đơn vị có giấy phép thành lập hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cấp và đang hoạt động;

-    Là đơn vị có trên 5 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đào tạo lĩnh vực chuyên ngành Cấp thoát nước;

-    Số lượng giảng viên có bằng cấp phù hợp chuyên môn hợp pháp phải từ 10 người trở lên;

Đối với các giảng viên:

-    Yêu cầu chung: Các giảng viên có năng lực chuyên môn phù hợp, với kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đào tạo cho các học viên.

-    Chủ nhiệm dự án: Tốt nghiệp trên đại học hoặc Đại học trong lĩnh vực Cấp thoát nước/xây dựng, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy và thực tiễn với việc vận hành, bảo trì chuyên ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải;

-    Giảng viên hướng dẫn đấu nối: Tốt nghiệp trên đại học hoặc Đại học trong lĩnh vực Cấp thoát nước/xây dựng, có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy chuyên ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải;

-    Giảng viên hướng dẫn vận hành: Tốt nghiệp trên đại học hoặc Đại học trong lĩnh vực Cấp thoát nước/xây dựng, có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy và có kinh nghiệm thực tiễn chuyên ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải;

-    Giảng viên hướng dẫn thiết kế - dự toán: Tốt nghiệp trên đại học hoặc Đại học trong lĩnh vực Cấp thoát nước/xây dựng, có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy chuyên ngành cấp thoát nước và xử lý nước thải;

-    Giảng viên về môi trường - xã hội: Tốt nghiệp trên đại học hoặc Đại học trong lĩnh vực kỹ thuật/khoa học môi trường, cộng đồng hoặc một ngành khác liên quan, có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy chuyên ngành khoa học môi trường và xã hội.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín hoặc trực tiếp trước 16:00 ngày 14/9/2018.

Người nhận: Ông Võ Văn Long, Giám đốc Ban quản lý dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một

- Tên đường, phố: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi

- Thành phố: Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Quốc gia: Việt Nam

- Số điện thoại: +84 0274 3840055

- Số fax: +84 0274 3827738

- Địa chỉ e-mail: ppmubiwase@yahoo.com


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE