Trang chủ     Thông Báo   Nội dung thông báo


Thông báo về việc triển khai thu tiền nước online


09/07/2018

Tải về tập tin Thông báo về việc triển khai thu tiền nước online

Tải về tập tin Các phương thức thanh toán tiền nước

1. THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THU TIỀN NƯỚC THÔNG QUA NGÂN HÀNG

2. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE