Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
16/04/2021 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Xem file
25/03/2021 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP Xem file
19/03/2021 Báo cáo thường niên năm 2020 Xem file
17/03/2021 Công bố đường Link Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ sửa đổi Xem file
15/03/2021 Regarding the addition of Notes to the Finacial Statements Xem file
15/03/2021 Bổ sung thông tin trên BCTC đã kiểm toán năm 2020 (BCTC hợp nhất và BCTC riêng) Xem file
12/03/2021 Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem file
11/03/2021 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( lần 4)_CBTT Xem file
09/03/2021 REPORT OF THE GENERAL DIRECTOR SUMMARY OF BUSINESS ACTIVITIES IN 2020 & PLAN FOR 2021 Xem file
09/03/2021 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( lần 3) Xem file
08/03/2021 SEPARATED FINALCIAL STATETMENTS FOR fiscal year 2020 (Audited) Xem file
08/03/2021 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR fiscal year 2020 (Audited) Xem file
01/03/2021 Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( lần 2) Xem file
01/03/2021 BCTC năm 2020 - Báo cáo hợp nhất ( đã kiểm toán) Xem file
01/03/2021 BCTC năm 2020 - Báo cáo riêng ( đã kiểm toán) Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE