Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
04/11/2022 Báo cáo tinh hình sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 03-08-2020 Xem file
28/10/2022 CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 3, 2022 Xem file
28/10/2022 SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR QUARTER 3- 2022 Xem file
26/10/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2022 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% so với cùng kỳ Xem file
26/10/2022 Báo cáo tài chính riêng quý 3-2022 và giải trình chênh lệch LNST tăng hơn 10% so với cùng kỳ Xem file
04/10/2022 Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương bán TSCĐ đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý cho các công ty liên kết , công ty con, cty liên quan Xem file
16/09/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giao dịch tổ chức liên quan người nội bộ _ TDM Xem file
17/08/2022 INTERIM CONSOLIDATED FINALCIAL STATETMENTS FOR THE PERIOD FROM 01012022 TO 30062022 ( REVIEWED) Xem file
17/08/2022 INTERIM SEPARATE FINALCIAL STATETMENTS FOR THE PERIOD FROM 01/01/2022 TO 30/06/2022 ( REVIEWED) Xem file
17/08/2022 BCTC Hợp nhất bán niên năm 2022 (đã soát xét) Xem file
17/08/2022 BCTC riêng bán niên năm 2022 (đã soát xét) Xem file
29/07/2022 Báo cáo quan trị công ty 6 tháng năm 2022 Xem file
26/07/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022 + giải trình Xem file
26/07/2022 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022 Xem file
13/07/2022 Nghị quyế HĐQT thông qua chủ trương khuyến khích sử dụng sản phẩm do Biwase sản xuất đối với các CN, Cty con, Cty liên kết, các bên liên quan Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE