Trang chủ     Quan hệ cổ đông      Công bố thông tin

Ngày đăng Tiêu đề tin Đính kèm
23/10/2020 Báo cáo tài chính Quý 3-2020 - Báo cáo riêng Xem file
22/10/2020 Đính chính nội dung công bố thông tin số 23/CBTT/2020 ngày 21/10/2020 Xem file
21/10/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phân phối cổ phiếu dư trong đợt đấu giá ngày 6-10-2020 Xem file
19/10/2020 Báo cáo kết quả giao dịch BWE của người nội bộ: Dương Hoàng Sơn, Ngô Văn Lui, Trần Tấn Đức Xem file
15/10/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Thanh Phong -TVHĐQT Xem file
15/10/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -ông Nguyễn Thanh Phong -TVHĐQT Xem file
09/10/2020 Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu BWE của công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một Xem file
09/10/2020 Phu luc 12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BWE của ông Nguyễn Văn Thiền Xem file
26/09/2020 Định giá BWE: Công ty Nước hàng đầu với chuỗi giá trị môi trường hoàn chỉnh Xem file
25/09/2020 Phụ lục 10 thông báo giao dịch cổ phiếu BWE của người nội bộ -Ngô Văn Lui Xem file
25/09/2020 Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của Biwase Xem file
21/09/2020 Thông báo mua cổ phần BWE của Trần Tấn Đức _ người nội bộ Xem file
21/09/2020 Thông báo giao dịch BWE của Dương Hoàng Sơn - người nội bộ Xem file
21/09/2020 Thông báo giao dịch BWE của Trần Chiến Công - người nội bộ Xem file
10/09/2020 Thông báo mua cổ phần BWE của Nguyễn Thanh phong _ người nội bộ Xem file

SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE