Trang chủ     Chất lượng nước     Tin chất lượng nước

BẢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CNCN THỦ DẦU MỘT THÁNG 12/2020

Ngày đăng tin: 06/01/2021


Số TT

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị

QCVN

01:2009/BYT

Kết quả thử nghiệm

Giá trị min

Giá trị max

1

Độ pH

-

6,5 - 8,5

6,62

6,86

2

Mùi vị

-

Không có mùi, vị lạ

Không có mùi, vị lạ

Không có mùi, vị lạ

3

Độ đục

NTU

£ 2

0,46

1,36

4

Độ màu

Pt-Co

£ 15

2

7

5

Độ cứng tổng cộng

mg/L CaCO3

£ 300

20

26,36

6

Hàm lượng Clorua (Cl-)

mg/L

£ 250

5

6

7

Clo dư

mg/L

0,3 - 0,5

0,35

0,4

8

Hàm lượng Nitrit (NO2-)

mg/L

£ 3

KPH

(LOD: 0,03 mg/L)

KPH

(LOD: 0,03 mg/L)

9

Hàm lượng Nitrate (NO3-)

mg/L

£ 50

4,1

4,6

10

Hàm lượng Sunphate (SO42-)

mg/L

£ 250

2,21

3,36

11

Hàm lượng Sắt tổng (Fetc)

mg/L

£ 0,3

0,02

0,04

12

Hàm lượng Mangan (Mn)

mg/L

£ 0,3

0,03

0,07

13

Chỉ số Pecmanganat

mgO2/L

£ 2

KPH

(LOD: 0,17 mgO2/L)

KPH

(LOD: 0,17 mgO2/L)

14

Coliform tổng

CFU/100mL

0

0

0

15

E. coli

CFU/100mL

0

0

0

16

Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

mg/L

£ 1.000

37

58

17

Hàm lượng Amoni (NH4+)

mg/L

£ 3

0,22

0,22

18

Hàm lượng Nhôm (Al)

mg/L

£ 0,2

0,05

0,05

19

Hàm lượng Đồng (Cu)

mg/L

£ 1

0,01

0,01

20

Hàm lượng Kẽm (Zn)

mg/L

£ 3

0,02

0,02

21

Hàm lượng Photphat (PO43-)

mg/L

KQĐ

0,01

0,01

22

Hàm lượng Florua (F-)*

mg/L

 £ 1,5

KPH

(LOD: 0,02 mg/L)

KPH

(LOD: 0,02 mg/L)

23

Hàm lượng Hydro Sulfua (H2S)

mg/L

£ 0,05

KPH

KPH

24

Aldrin/Dieldrin

μg/L

£ 0,03

KPH

(LOD: 0,03 μg/L)

KPH

(LOD: 0,03 μg/L)

25

Clodane

μg/L

£ 0,2

KPH

(LOD: 0,05 μg/L)

KPH

(LOD: 0,05 μg/L)

26

DDT

μg/L

£ 2

KPH

(LOD: 0,5 μg/L)

KPH

(LOD: 0,5 μg/L)

27

Heptaclo và Heptaclo epoxit

μg/L

£ 0,03

KPH

(LOD: 0,03 μg/L)

KPH

(LOD: 0,03 μg/L)

28

Hexaclorobenzen

μg/L

£ 1

KPH

(LOD: 0,5 μg/L)

KPH

(LOD: 0,5 μg/L)

29

Lindane

μg/L

£ 2

KPH

(LOD: 0,5 μg/L)

KPH

(LOD: 0,5 μg/L)

30

Methoxychlor

μg/L

£ 20

KPH

(LOD: 0,5 μg/L)

KPH

(LOD: 0,5 μg/L)

31

Pentaclorophenol

μg/L

£ 9

KPH

(LOD: 5 μg/L)

KPH

(LOD: 5 μg/L)

32

Permethrin

μg/L

£ 20

KPH

(LOD: 5 μg/L)

KPH

(LOD: 5 μg/L)

33

2,4,6 Triclorophenol

μg/L

£ 200

KPH

(LOD: 20 μg/L)

KPH

(LOD: 20 μg/L)

34

Phenol và dẫn xuất của Phenol

μg/L

£ 1

KPH

(LOD: 0,3 μg/L)

KPH

(LOD: 0,3 μg/L)


SẢN PHẨM BIWASE


Copyright Ⓒ 2017 BIWASE